Allianz Collection Charity 2018

By
Updated: 4 października, 2018

GROM wsparty programem The Allianz Collection Charity 2018

Z przyjemnością informujemy, iż Gminny Klub Sportowy GROM Turowo w połowie września bieżącego roku został wsparty programem The Allianz Collection Charity 2018.

Nasz Klub, w ramach prowadzonych działań na rzecz lokalnych społeczności, został doceniony przez organizację The Allianz Collection Charity 2018, otrzymując 150 sztuk wysokogatunkowej odzieży i akcesoriów sygnowanych logo Allianz z kolekcji sportowej i casualowej.

W przesłanej korespondencji The Allianz Collection Team uznał, iż projekt prowadzony od prawie 10 lat przez Gminny Klub Sportowy GROM Turowo zasługuje na wsparcie. Tym samym, w środę 03 października 2018 roku, zebraliśmy się na hali w Turowie w możliwie największym składzie, przekazując otrzymaną wysokogatunkową odzież i akcesoria wychowankom naszego Klubu. Dziewczęta były bardzo pozytywnie zaskoczone, co widać było po uśmiechach na ich twarzach. To duże wydarzenie dla GROM’u. Z dumą będziemy prezentować się w otrzymanej odzieży i akcesoriach. Jesteśmy szczęśliwi i wzruszeni.

W imieniu wychowanek Zarząd GKS GROM Turowo składa serdecznie podziękowania dla The Allianz Collection Charity 2018.

Przy okazji tego wydarzenia, chcielibyśmy krótko przypomnieć wszystkim sens projektu jakim jest Gminny Klub Sportowy GROM Turowo.

8 Maja 2009 r. w Turowie Pomorskim zostało powołane stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy GROM Turowo, którego celem jest realizacja zadań statutowych, a w tym między innymi:

  • propagowanie i organizowanie życia sportowego, działalności sportowej oraz różnorodnych form współzawodnictwa sportowego i aktywnego wypoczynku wszystkich uczestników stowarzyszenia
  • realizacja zadań sportowych jako programu wychowawczego dla młodzieży we współpracy z podmiotami samorządowymi
  • kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych.

Głównym celem naszej pracy jest wyrównanie szans rozwoju dla dzieci z małych miejscowości poprzez aktywność fizyczną.

Decyzją Sądu Rejonowego IX Wydział KRS w Koszalinie, z dnia 26.11.2013r. Stowarzyszeniu – Gminny Klub Sportowy GROM Turowo – został przyznany status Organizacji Pożytku Publicznego.

Nadal trwa nabór do grupy GKS GROM Turowo – rocznik 2007 -2008-2009 – zapraszamy wszystkie chętne dziewczęta do Turowa na treningi, ciesz się sportową rywalizacją razem z nami !!!

GROM supported by The Allianz Collection Charity 2018 program

We are pleased to announce that the Municipal Sport Club GROM Turowo in mid-September this year was supported by the program The Allianz Collection Charity 2018.

Our Club, as part of its activities for local communities, was appreciated by the Allianz Collection Charity 2018 organization, receiving 150 pieces of high-quality clothing and accessories bearing the Allianz logo from the sports and casual collection.

In the correspondence sent, The Allianz Collection Team decided that the project, which has been run for almost 10 years by the Municipal Sport Club GROM Turowo, deserves support. In this way, on Wednesday, 3 October 2018, we gathered at the hall in Turowo in the largest possible composition, handing the received high-quality clothing and accessories to the alumni of our Club. The girls were very positively surprised, which was evident from the smiles on their faces. This is a big event for GROM. We will proudly present in the received clothing and accessories. We are happy and touched.

On behalf of the juveniles, the Board of Directors of GKS GROM Turowo would like to thank you for the Allianz Collection Charity 2018.

On the occasion of this event, we would like to briefly remind everyone of the meaning of the project which is the Municipal Sport Club GROM Turowo.

On May 8, 2009 in Turowo Pomorskie, the Municipal Sport Club GROM Turowo was established, the aim of which is to implement statutory tasks, including, among others,

  • promotion and organization of sporting life, sports activities and various forms of competitive sports and leisure activities of all participants of the association
  • implementation of sports tasks as an educational program for youth in cooperation with local government entities
  • shaping positive personality patterns with high moral values

The main goal of our work is to equalize development opportunities for children from small towns through physical activity.

By the decision of the District Court IX Department of the National Court Register in Koszalin, dated November 26, 2013 The Association – Municipal Sport Club GROM Turowo – has been granted the status of a Public Benefit Organization.

The recruitment to the group GKS GROM Turowo continues – year 2007 -2008-2009 – we invite all willing girls to Turowo for training, enjoy sports competition with us !!!

You must be logged in to post a comment Login