STATUT

pdf_icon

Pobierz statut w formacie pdf

STATUT

 

GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO GROM TUROWO

Rozdział l

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Gminny Klub Sportowy GROM Turowo zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, studentów wyższych uczelni, pracowników zakładów pracy, mieszkańców Turowa, Gminy i Powiatu Szczecinek oraz inne osoby – zgodnie z Ustawą o Sporcie.

§2

1.  Terenem działania Klubu jest teren całego kraju.

2.  Siedzibą Klubu jest Turowo.

 §3

1.  Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2.  Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

3.  Do prowadzenia swojej działalności Klub może zatrudniać pracowników.

§4

Klub działa zgodnie z Ustawą o Sporcie, Ustawą ,,Prawo o Stowarzyszeniach” oraz niniejszym Statutem i Uchwałami Władz Klubu.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§5

1.  Klub prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie (zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 4):

a.  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

b.  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

c.  ochrony i promocji zdrowia

d.  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

e.  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

f.  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

g.  wypoczynku dzieci i młodzieży

h.  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

i.  turystyki i krajoznawstwa

j.  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2.  Celami działalności Klubu są:

a.  animowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju     sportu, rekreacji, oświaty, kultury i nauki

b.  propagowanie działalności sportowej oraz różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, aktywnego wypoczynku, rekreacji, rozwijania zainteresowań, prowadzenia zdrowego trybu życia, integracji i innych

c.  kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych

d.  poprawa standardu życia społeczności na terenach wiejskich

e.  pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców, w tym grup takich jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezrobotni, dzieci i młodzież i innych

f.  integracja środowiska lokalnego

g.  wspieranie osób zagrożonych marginalizacją i będących w trudnej sytuacji życiowej.

 §6

1.  Powyższe cele Klub realizuje poprzez:

a.  uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia sportowego organizowanych na obszarze gminy Turowo, powiatu szczecineckiego i poza nim

b.  realizacja zadań sportowych jako programu wychowawczego dla dzieci i młodzieży we współpracy z podmiotami samorządowymi

c.  organizowanie i współorganizowanie zajęć, treningów, warsztatów, wycieczek, obozów, zawodów i innych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, ogólnorozwojowym i wypoczynkowym

d.  inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniom

e.  organizowanie, inicjowanie i wspieranie wszelkich form nauki, oświaty, wychowania i edukacji ukierunkowanej na rozwój człowieka i skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych np. kursów, form doskonalenia zawodowego, szkoleń, warsztatów, konferencji i innych

f.  współpracę z innymi organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Klubu

g.  podejmowanie wszelkich innych działań nakierowanych na realizację celów statutowych.

2.  Realizując cele zawarte w ust. 1, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną statutową działalność pożytku publicznego.

3.  Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową, zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako:

a.  77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

b.  79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

c.  79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

d.  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

e.  93.11.Z Działalność obiektów sportowych

f.   93.12.Z Działalność klubów sportowych

g.  93.29.Z Pozostała Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

h.  94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

4.  Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową, zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako:

a.  77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

b.  79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

c.  79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

d.  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

e.  93.11.Z Działalność obiektów sportowych

f.   93.12.Z Działalność klubów sportowych

g.  93.29.Z Pozostała Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

h.  94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział 3

Członkowie, prawa i obowiązki

§7

Członkowie Klubu dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

§8

1.  Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby wyszczególnione w pkt. §1, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2.  Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§9

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a.  uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach

b.  zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu

c.  uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez  Klub

d.  korzystania z obiektów sportowych użytkowanych przez klub na treningi i zawody za zgodą zarządcy obiektu

e.  korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd.

§10

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc społeczną lub materialno – finansową dla Klubu.

§11

Członkowie wspierający mają prawo do:

a.  uczestniczenia bezpośredniego lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu

b.  zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Klubu

c.  korzystania z obiektów sportowych za zgodą zarządcy

d.  korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd.

§12

Do obowiązków członków Klubu należy:

a.  branie czynnego udziału w działalności Klubu

b.  przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu

c.  godne reprezentowanie barw Klubu

d.  płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§13

1.  Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

a.  dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu

b.  skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

  • umyślnego naruszenia postanowień statutu
  • nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy

c.  działania na szkodę Klubu

d.  rozwiązania się Klubu.

2.  Członek Klubu ma prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu z listy członków do Walnego Zebrania Klubu za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia pisma do wiadomości. Datą skreślenia jest data potwierdzenia przyjęcia pisma lub data stempla pocztowego listu poleconego.

Rozdział 4

Władze Klubu

§14

1.  Władzami Klubu są:

a.  Walne Zebranie Klubu

b.  Zarząd

c.  Komisja Rewizyjna

2.  Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Wybór do nich następuje w głosowaniu jawnym po wysunięciu propozycji kandydatur przez członków zwyczajnych.

3.  Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§15

1.  Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.  Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.

3.  Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd co roku.

4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a.  z własnej inicjatywy

b.  na wniosek Komisji Rewizyjnej

c.  na wniosek 1/3 ogółu członków zwyczajnych.

5.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6.  Wszyscy członkowie Klubu zostaną powiadomieni przez Zarząd Klubu o terminie Walnego Zebrania Klubu lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub w formie elektronicznej na adres e-mail, podany przez członka stowarzyszenia w deklaracji członkowskiej, co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zebrania Klubu lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu.

§16

1.  Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a.  uchwalenie programów merytorycznej i finansowej działalności Klubu

b.  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

c.  uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu

d.  wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

e.  podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu

f.   ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich

g.  rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu

2.  Walne Zebranie Klubu jest prawomocne – w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3.  W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§17

1.  Zarząd składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

2.  Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na 6 miesięcy.

3.  Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest co najmniej 3/5 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa i Sekretarza.

4.  Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§18

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

a.  reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu

b.  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu

c.   uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych

d.   zatrudnianie i zwalnianie pracowników do realizacji zadań statutowych Klubu

e.   powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych

f.    przyjmowanie i skreślanie członków

g.   zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami

h.   składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§19

1.  Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.  Uchwałę o zawieszeniu lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje zarząd większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.  Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§20

1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3.  Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4.  Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5.  Członkowie Komisji Rewizyjnej spełniają następujące wymogi:

a.  nie mogą być równocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

b.  nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe

c.  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

6.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.  przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu

b.  wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia

c.  składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

d.  składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one
lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu

e.  występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§21

1.  Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z statutem,
bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.  Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej
podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów.

3.  Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§22

1.  W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo doboru nowych członków.

2.  Liczba członków dobranych nie może przekraczać 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§23

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody przez Zarząd.

§24

1.  W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi
przysługuje prawo wymierzania następujących kar:

a.  upomnienia

b.  nagany

c.  zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy

d.  wykluczenia.

2.  Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od uchwały o ukaraniu.

3.  Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§25

1.  Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.  Na fundusze Klubu składają się:

a.  składki członkowskie

b.  darowizny i zapisy

c.  dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi

d.  dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny

e.  dochody z majątku

f.   inne wpływy.

3.  Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Cały dochód uzyskiwany w toku prowadzonej przez Klub działalności, jest przeznaczany wyłącznie na realizację celów statutowych.

4.  W toku prowadzonej przez Klub działalności zabrania się:

a.  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

b.  przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

c.  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu

d.  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§26

Dla ważności oświadczeń w zakresie ważności praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

 Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§27

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania. Wszelkie zmiany statutu winny być zatwierdzone przez organ rejestrujący.

§28

 1.  Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania.

2.  Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

Rozdział 8

Przepisy szczególne

 § 29

We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, z późniejszymi zmianami.